" કડવી શિખામણ હિતેચ્છુ જ આપે "
મહત્વના નંબરો

મહત્વના નંબરો

 • રાજકોટ પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમ: ૧૦૦
 • ફાયર બ્રિગેડ(જનરલ): ૧૦૧
 • એમ્બુલન્સ(જનરલ):૧૦૨
 • રાજકોટ રેલ્વે ઈન્કવાયરી: ૧૩૧ / ૨૪૪૩૫૩૫
 • રાજકોટ રેલ્વે રિજરવેશન: ૧૩૫
 • ઐરલાયન ઇન્ક્વાયરી અને બુકિંગ ઓફીસ: ૧૪૧
 • ઐરલાયન્સ રિજરવેશન: ૧૪૨
 • લોકલ ટેલીફોન કોમ્પ્લેઈન્ટ: ૧૯૮
 • બસ ઇન્ક્વાયરી: ૦૨૮૧ – ૨૩૫૦૨૫/૨૬
 • RMC હેડ ઓફીસ: ૦૨૮૧ – ૨૫૭૨૫૧૧
 • ૨૪ કલાક RMC કમ્પલેઈન નંબર: ૨૪૫૦૦૭૭
 • ઐરર્પોટ:૨૪૫૩૩૦૭ , ૨૨૩૪૧૨૨
 • ભક્તિનગર રેલ્વે સ્ટેશન: ૨૪૬૩૩૫૨
 • સિવિલ હોસ્પિટલ: ૨૪૪૫૮૬૪
 • Emergency: ૧૦૮
 • હાઈ વે Helpline: ૯૮૨૫૦૨૬૦૦૦
 • વાતાવરણ: ૨૪૫૧૨૯૬
 • ગુજરાત ટુરિઝમ:૨૩૪૫૦૭
 • રેલ્વે પોલીસ: ૨૪૪૩૩૫૮
 • રેલ્વે ઇન્ફોર્મેશન: ૧૩૨
 • R.T.O:૨૭૧૮૩૩

રાજકોટ હોસ્પિટલ :

 • આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ: ૦૨૮૧ – ૨૨૭૮૦૬
 • અશોક ગોન્ધીયા હોસ્પિટલ: ૦૨૮૧ – ૫૭૫૬૧૧
 • કેન્સર હોસ્પિટલ: ૦૨૮૧ – ૪૪૩૧૩૯
 • દશા શ્રીમાળી હોસ્પિટલ: ૦૨૮૧ -૨૨૩૯૬૩
 • ન્યુ સિવિલ હોસ્પિટલ: ૦૨૮૧ – ૨૨૪૪૪૫૬
 • સિવિલ (ઈમરજન્સી): ૪૪૫૮૬૪
 • સિવિલ (જનરલ): ૪૪૦૨૯૮
 • સદભાવના હોસ્પિટલ: ૦૨૮૧ – ૨૫૭૪૩૩૬/ ૨૫૭૪૯૦૨
 • શ્રી સત્ય સાઈ હાર્ટ હોસ્પિટલ: ૦૨૮૧-૨૫૮૮૮૬૯/૨૫૭૩૫૮૮
 • સ્ટરલિંગ હોસ્પિટલ: ૦૨૮૧ – ૩૯૮૫૬૬૬
 • હોકહાર્ટ હોસ્પિટલ: ૦૨૮૧ – ૬૬૯૪૪૪૪
 • આઇ: ૪૪૭૪૮૫
 • એચ.જે.દોશી:૩૬૦૫૩૧/૩૮૮૯૯૪
 • કે.ટી.ચિલ્ડ્રન: ૪૪૨૪૦૨
 • નેત્રરક્ષા: ૩૬૦૫૧૫
 • પદ્મકુવરબા: ૨૨૮૧૦૨
 • રેલ્વે: ૪૪૩૨૦૪
 • ટી.બી.(કોઠારિયા):૩૮૬૪૯૮
 • ઝનાના: ૨૨૮૦૨૬

રાજકોટ એમ્બુલન્સ સર્વિસ

 • સિવિલ હોસ્પિટલ એમ્બુલન્સ સર્વિસ: ૦૨૮૧ – ૨૨૪૪૪૫૬
 • સબવાહિની : ૦૨૮૧ – ૨૪૧૪૧૯૫
 • નિરમલ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ એમ્બુલન્સ સર્વિસ: ૦૨૮૧ – ૨૩૩૩૯૯૯
 • રામક્રિષ્ના હોસ્પિટલ એમ્બુલન્સ સર્વિસ: ૦૨૮૧ – ૨૪૮૨૬૫૯
 • SMC એમ્બુલન્સ સર્વિસ: ૦૨૮૧ – ૨૪૧૪૧૩૯
 • હોકહાર્ટ હોસ્પિટલ એમ્બુલન્સ સર્વિસ: ૦૨૮૧ – ૬૬૯૪૪૦૦
 • લોખાત હોસ્પિટલ એમ્બ્યુલન્સ સર્વિસ: ૦૨૮૧ – ૨૪૨૨૦૮૦

રાજકોટ ફાયર સ્ટેશન:

 • ફાયર બ્રિગેડ હેડ ઓફીસ: ૦૨૮૧ – ૩૯૫૨૮૨૧
 • દૂધસાગર રોડ ફાયર સ્ટેશન:- ૯૨૨૭૬૦૮૨૮૧
 • કનક રોડ ફાયર સ્ટેશન:- ૦૨૮૧ – ૨૨૨૬૧૮૫/૭૨૨૨
 • કાલાવડ રોડ ફાયર સ્ટેશન: ૦૨૮૧ – ૩૦૯૦૧૦૨
 • મ્યુંન્સીપલ ફાયર બ્રિગેડ: ૦૨૮૧ -૨૬૫૨૮૫૧
 • મવડી રોડ ફાયર સ્ટેશન: ૦૨૮૧ – ૬૫૪૨૩૪૧

પોસ્ટલ સેવા

 • એસ્ટ્રોનચોક: ૨૪૬૮૭૨૮
 • બેડીપરા: ૨૪૪૬૨૮૧
 • ભક્તિનગર: ૨૨૩૮૨૮૨, ૨૨૨૭૪૧૧
 • ભોમેશ્વર: ૨૪૪૫૯૬૨
 • કલેક્ટર: ૨૪૪૬૯૫૪
 • ધર્મેદ્રસિંહજી: ૨૪૬૫૮૨૯
 • દિવાનપરા: ૨૨૩૮૦૪૩
 • હેડ પોસ્ટ ઓફીસ: ૨૨૨૮૬૧૧
 • જંકસન: ૨૪૪૭૨૦૨
 • કાલાવડ રોડ: ૨૪૪૬૩૨૧
 • મેઈલ ઓફીસ રાજકોટ જંકસન: ૨૪૪૦૬૫૩
 • માંડવી ચોક: ૨૪૫૭૫૪૭
 • મનહર પ્લોટ: ૨૪૬૫૭૨૯
 • માર્કેટયાર્ડ: ૨૭૦૧૪૩૦
 • મીલપરા: ૨૨૩૯૮૧૨
 • મોચીબજાર: ૨૨૩૮૦૪૫
 • ફૂલછાબ ચોક (પારસી અગિયારી ચોક): ૨૪૪૬૦૭૮
 • પોપટપરા: ૨૪૪૫૯૨૬
 • પોસ્ટલ ઇન્ક્વાયરી: ૨૨૨૮૬૧૧
 • રેયા રોડ: ૨૫૮૮૬૮૩
 • રાજકોટ પોસ્ટલ કોલોની: ૨૩૬૪૮૪૭
 • RMC ચોક: ૨૨૩૧૨૦૭
 • સિનીયર સુપ્રીદનટ: ઓફીસ: ૨૨૨૬૫૦૯, ફેક્સ: ૨૨૨૮૬૭
 • યુનિવર્સીટી: ૨૫૬૧૧૫૬
 • વિવેકાનંદનગર: ૨૩૬૧૦૪૯

રાજકોટ પોલીસ સ્ટેશન:

 • A ડિવિઝન: ૨૨૨૬૬૫૯
 • B ડિવિઝન: ૨૨૩૦૬૩૭
 • થોરલ પોલીસ સ્ટેશન: ૨૩૮૯૩૫૫
 • ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશન: ૨૩૯૧૦૫૮
 • માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશન: ૨૩૮૦૦૪૬
 • ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન: ૨૫૮૮૦૮૫
 • પ્રધુમ્નનગર પોલોસ સ્ટેશન: ૨૪૪૬૦૫૫
 • તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન: ૨૪૭૪૫૯૬
 • કૂવાડવા પોલીસ સ્ટેશન: ૨૭૦૪૪૩૨
 • મહિલા પોલીસ સ્ટેશન: ૨૯૨૮૧૮૨
 • Crime બ્રાંચ: ૨૪૪૪૧૪૫
 • હોસ્પિટલ પોલીસ ચોકી: ૨૪૪૭૨૯૪
 • રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશન: ૨૪૪૩૩૫૮
 • Anti Craption Burio: ૨૨૩૫૦૯૯
 • હોમ ગાર્ડ ઓફીસ: ૨૪૭૯૩૨૮

સીટી સિવિક સેન્ટર:

 • અમીન માર્ગ: ૬૪૫૨૫૪૧
 • સેન્ટ્રલ ઝોન (જન્મ-મરણ): ૯૬૨૪૭૦૧૧૬૩
 • સેટ્રલ ઝોન (ટેક્ષ): ૯૬૨૪૭૦૧૧૬૨
 • ઇસ્ટ ઝોન: ૬૬૪૦૭૩૯
 • કોઠારિયા રોડ: ૬૪૫૧૭૮૩
 • કૃષ્ણ નગર: ૬૪૫૨૫૪૦
 • વેસ્ટ ઝોન: ૬૬૯૧૨૩૬

પી.જી.વી.સી.એલ

 • આજી: ૨૭૦૩૪૬૬, ૨૩૮૭૪૬૬
 • જામ ટાવર: ૨૪૫૮૭૨૯
 • મહિલા કોલેજ: ૨૫૭૩૧૮૬
 • મીલપરા: ૨૨૨૫૬૦૩
 • પીજીવીસીએલ ફરિયાદ: ૨૨૩૧૭૮૮/૮૯
 • પ્રહલાદ પ્લોટ: ૨૨૨૫૩૨૧
 • રુરલ-૧ (કનક રોડ): ૨૨૨૮૦૮૨
 • રુરલ-૨ (લક્ષ્મીનગર): ૨૩૬૯૪૩૬
 • સોરઠિયાવાડી: ૨૩૬૪૬૬૯
 • ઉદ્યોગનગર: ૨૩૬૨૨૫૨
 • વાણીયાવાડી: ૨૩૬૪૬૬૯

નેત્રદાન અને શરીરદાન

 • બોડી ડોનેસન-મેડીકલ કોલેજ: ૨૪૫૮૩૩૭
 • નેત્રદાન-શ્રીવંદન અંખની હોસ્પિટલ: ૨૩૬૦૫૧૫
 • નેત્રદાન- જી ટી શેઠ સરકારી આંખની હોસ્પિટલ: ૨૪૪૭૪૮૫
 • નેત્રદાન- શ્રી રણછોડદાસજી અંખની બેંક: ૨૪૫૭૦૦૧-૨

બ્લડ બેંક

 • નવદીપ બ્લડ બેંક:૨૨૬૨૩૩/૪
 • રાજકોટ વોલ્યુમ.બ્લડબેંક:૨૩૪૨૪૨/ ૨૨૫૨૫૭
 • યંગ સ્ટાર બ્લડ બેંક:૨૩૪૨૯૮/ ૨૨૬૦૯૫

સાપ પકડવા માટે

 • કમલેશભાઈ ડોડીયા: ૯૮૨૫૨૮૬૦૧૨
 • સાસણભાઈ બુચ: ૨૪૪૨૨૩૩
 • યોગેશ માદેકા: ૯૮૨૪૨૧૭૧૦૬

સરકારી ગેસ્ટ હાઉસ

 • સર્કિટ હાઉસ: ૨૪૪૬૬૧૧/૧૨/૧૩
 • સીટી ગેસ્ટ હાઉસ: ૫૫૯૬૬૫૫
 • મેનેજર સર્કિટ હાઉસ: ઓફીસ: ૨૨૨૬૫૪૧/૪૨, ૨૯૨૦૦૩૩

ઈન્ડીયન ઐરલૈન

 • બુકિંગ ઓફીસ અને ઇન્ક્વાયરી: ૧૪૧
 • બુકિંગ ઓફીસ અને ઇન્ક્વાયરી: ૨૨૭૯૧૬
 • રીજર્વેશ: ૧૪૨
 • કોર્ગો: ૨૨૬૬૭૫
 • ઐર્પોટ ઇન્ક્વાયરી: ૪૫૩૩૦૭/૪૫૩૩૧૩

રેલ્વે

 • રાજકોટ રેલ્વે ઇન્ક્વાયરી: ૧૩૧
 • રીજર્વેશ કમ્પ્યુટર :૧૩૫
 • રીજર્વેશ કમ્પ્યુટર: ૪૪૩૫૩૫/૬
 • ભક્તિનગર રેલ્વે ઇન્ક્વાયરી: ૪૪૮૭૩૬
 • ભક્તિનગર રેલ્વે ઇન્ક્વાયરી: ૪૪૩૩૫૨

એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ

 • એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ નં-૧:૨૩૫૦૨૫
 • એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ નં-૧:૨૩૫૦૨૬

Important Numbers

 • Control Room of Rajkot Police: 100
 • Fire Brigade (General): 101
 • General Ambulance: 102
 • Enquiry Centre of Rajkot Railways: 131
 • Computerized Rajkot Railway Reservation: 135
 • Airlines Enquiry and Booking Office: 141
 • Airlines Reservation: 142
 • Local Telephone Complaint: 198
 • Enquiry about Telephone General Directory: 197
 • Bus Enquiry: + 91 - 0281 - 235025/ 26
 • Head Office of the Rajkot Municipal Corporation's Head Office: + 91 - 0281 - 2572511
 • 24 Hours RMC complain No: 2450077
 • Bhaktinagar Railway Station: 2453307 , 2234122
 • Civil Hospital Emergency: 2445864
 • High Way Helpline: 9825026000
 • Weather: 2451296
 • Railway Police: 2443358
 • Train Information: 132
 • R.T.O:271833

Hospitals in Rajkot:

 • Ayurvedic Hospital: + 91 - 0281 - 227806
 • Ashok Gondhiya Hospital: + 91 - 0281 - 575611
 • Cancer Hospital: + 91 - 0281 - 443139
 • Dasha Shrimali Hospital: + 91 - 0281 - 223963
 • G. J. Sheth Orthopedic Hospital: + 91 - 0281 - 440722
 • New Civil Hospital: + 91 - 0281 - 2244456
 • Civil(Emergency): 445864
 • Civil(General): 440298
 • Sadbhavna Hospital: + 91 - 0281- 2574336/ 2574902
 • Sri Sathya Sai Heart Hospital: + 91 - 0281- 2588869/ 2573588
 • Sterling Hospital: + 91 - 0281- 3985666
 • Wockhardt Hospital: + 91 - 0281- 669444
 • Eye: 447485
 • H.J.Doshi: 360531/388994
 • K.T.Children: 442402
 • Netra Raksha: 360515
 • Padmkuvarba: 228102
 • Railway: 443204
 • T.B. (Kotharia): 386498
 • Zanana: 228026

Ambulance service in Rajkot:

 • Civil Hospital Ambulance Service: + 91 - 0281 - 2244456
 • Ambulance carrying dead bodies: + 91 - 0281 - 2414195
 • Lokhat Hospital Ambulance Service: + 91 - 0281 - 2422080
 • Nirmal Children Hospital Ambulance Service: + 91 - 0281 - 2333999
 • Ramkrishna Hospital Ambulance Service: + 91 - 0281 - 2482659
 • SMC Ambulance Service: + 91 - 0281 - 2414139
 • Wockhardt Hospital Ambulance Service (Open 24 hrs): + 91 - 0281 - 6694400

Fire Stations in Rajkot:

 • Fire Brigade Head Office: + 91 - 0281 - 3952821
 • Dudhsagar Road Fire Station: + 91 - 9227608281
 • Kanak Road Fire Station: + 91 - 0281 - 2226185/ 7222
 • Kalawad Road Fire Station: + 91 - 0281 - 3090102
 • Municipal Fire Brigade: + 91 - 0281 - 2652851
 • Mavdi Road Fire Station: + 91 - 0281 - 6542341

Postal Services

 • Astron Chowk: 2468728
 • Bedupara: 2446281
 • Bhaktinagar: 2238282, 2227411
 • Bhomeshwar: 2445962
 • Collectorate: 2446954
 • Dharmendrasinhji: 2465829
 • Divanpara: 2238043
 • Head Post Office: 2228611
 • Junction: 2447202
 • Kalawad Road: 2446321
 • Mail Office Rajkot Junction: 2440653
 • Mandvi Chowk: 2457547
 • Manhar Plot: 2465729
 • Market Yard: 2701430
 • Milpara: 2239812
 • Mochi Bazaar: 2238045
 • Phulchhab Chowk (Parasi Agiyari Chowk): 2446078
 • Popatpara:2445926
 • Postal Inquiry: 2228611
 • Raiya Road: 2588683
 • Rajkot Postal Colony: 2364847
 • RMC Chowk: 2231207
 • Senior Superitendant: Office: 2226509, Fax: 2228676
 • University: 2561156
 • Vivekanandnagar: 2361049

Police Station:

 • A Division: 2226659
 • B Division: 2230637
 • Thoral Police Station: 2389355
 • Bhaktinagar Po. St: 2391058
 • Malviyanagar Po. St: 2380046
 • Gandhigram Po. St:258085
 • Pradhymannagar Po.St:2446055
 • Taluka Po. St:2474596
 • Kuvadva Po.St:2704432
 • Mahila Po. St:2928182
 • Crime Branch: 2444145
 • Hospital Po. Chowki:2447294
 • Railway Po.St:2443358
 • Anti Craption Burio:2235099
 • Home Guard Office:249328

City Civic Cener:

 • Amin Marg:6452541
 • Central Zone (Birth-Death):9624701163
 • Central Zone (Tax): 9624701162
 • East Zone: 6640739
 • Kothariya Road: 6451783
 • Krushnanagar: 6452540
 • West Zone: 6691236

PGVCL

 • Aaji: 2703466, 2387466
 • Jam Tower: 2458729
 • Jatavar/Pradumannagar: 2458729
 • Mahila College: 2573186
 • Milpara: 2225603
 • PGVCL: 2231788/89
 • Prahalad Plot: 2225321
 • Rural-1(Kanak Road): 2228082
 • Rural-2(Laxminagar): 2369436
 • Udhyognagar: 2362252
 • Vaniyawadi: 2364669

Donation of Bady & Eyes:

 • Body donation-Medical College: 2458337
 • Eyes 1donation - Shivanand Eyes Hospital: 2360515
 • Eyes donation - G.T.Sheth Govt. Eyes Hospital: 2447485
 • Eyes donation - Shri Ranchhoddasji Eyes Bank: 2457001-2

Blood Bank:

 • Navdeep Blood Bank: 226233/ 4
 • Rajkot Volume Blood Bank: 234242/ 225257
 • Young Star Blood Bank: 234298/ 226095

For Coatching Snakes

 • Kamlesh Dodiya: 9825286012
 • Sasankbhai Buch: 2442233
 • Yogesh Madeka: 9824217106

Goverment Gauest Houses

 • Circuit House: 246611 /12 /13
 • City Guest House: 5596655
 • Manager Circuit House: Office: 2226541/42, Residential:2920033

Indian Airlines

 • Booking Office & Inquiry: 141
 • Booking Office Inquiry: 227916
 • Reservation: 142
 • Cargo: 226675
 • Airport Inquiry: 453307/453313

Railway

 • Rajkot Railway Inquiry: 131
 • Reservation Computer: 135
 • Reservation Computer: 443535/6
 • Bhaktinagar Railway Inquiry: 448736
 • Bhaktinagar Railway Inquiry: 443352

S.T. Bus Stand

 • Inquiry Bus Stand-1: 235025
 • Inquiry Bus Stand-2: 235026