" કડવી શિખામણ હિતેચ્છુ જ આપે "

Food

અહિયાં ખાવા-પીવાના શોખીનોને જોઈતી દરેક માહિતી મળી રહેશે. જેમ કે રેસ્ટોરંટસ(Restaurants/ Dhaba/ Dining Hall), ચા-નાસ્તાની દુકાનો(Tea/coffee & Snacks Shop), ફાસ્ટ ફૂડ(Fast Food), આઈસક્રીમ પાર્લર (Ice-cream Parlour), સ્વીટ/ફરસાણ/નમકીન ની દુકાનો(Sweet, Farshan/ Namkeen Shop), ડેરી કે બેકરીની દુકાનો(Dairy/ Bakery Shop), ટીફીન સેર્વીસ(Tiffin Service), ફ્રુટ્સ અને વેજીટેબલ્સ(Fruits & Vegetables), કેક અને પેસ્ટ્રી (Cake & Pastry) વગેરે વગેરે... આ શિવાય Food ને લગતી અન્ય કોઈ માહિતી ખૂટતી હોય અને ઉમેરવાની હોય તો તમારું Feedback (સુચના) અમને આપવા વિનંતી.

Search Tip : If you want to find medical store in Rajkot than search “ Rajkot medical store “, and if you want to find medical store in kalavad road than search “ medical store kalavad road “ and if you want to find medical store in kalavad road at Sapna society than search “ medical store kalavad road sapna society “ Simply Whatever you want to find Search it & keep space between them. Thank you. View More Detail Click Here.....

Name Of Business Sub Category Product List Address Street Area City View Detail