" કડવી શિખામણ હિતેચ્છુ જ આપે "

B2B

B2B એટલે કે બીઝનેસ ટુ બીઝનેસ, એને e-biz, એટલે કે e-બીઝનેસ પણ કહેવાય છે, જેમાં કોઈ પ્રોડક્ટ, સર્વિસ કે માહિતીની લેવડ-દેવળ 2 બીઝનેસની વચ્ચે થાય છે, નહિ કે બીઝનેસ અને કન્ઝ્યુમર એટલે કે ગ્રાહક વચ્ચે. તેથી આ કેટેગરી બીઝનેસમેનને માટે ઉપયોગી થઇ શકે છે. છે. B2B સિવાયની બીજી બધી કેટેગરીને B2C કહેવાયછે. જેને બીઝનેસ ટુ કસ્ટમર પણ કહેવાય છે જેમાં બીઝનેસ અને ગ્રાહક વચ્ચે બધી લેવડ-દેવળ થતી હોય. આ શિવાય B2B ને લગતી અન્ય કોઈ માહિતી ખૂટતી હોય અને ઉમેરવાની હોય તો તમારું Feedback (સુચના) અમને આપવા વિનંતી.

Search Tip : If you want to find medical store in Rajkot than search “ Rajkot medical store “, and if you want to find medical store in kalavad road than search “ medical store kalavad road “ and if you want to find medical store in kalavad road at Sapna society than search “ medical store kalavad road sapna society “ Simply Whatever you want to find Search it & keep space between them. Thank you. View More Detail Click Here.....

Name Of Business Sub Category Product List Address Street Area City View Detail
adroit Abrasive/Grinding Wheel www.adroitwebsolution.com Rajkot Univercity road 123 rajkot